Lingtong FAN

  • Backoffice Assistentin bei Landsea Europe
  • Deutsch als Fremdsprache (M.A.) Justus-Liebig-Universität Gießen
    Begleitfach: Germanische Linguistik
  • Germanistik (B.A.) Fremdsprachenuniversität Sichuan, China

Lingtong Fan is on TwitterFacebook and LinkedIn

CV Download

T: +49(0)69 43000819